<aside> <img src="https://img.icons8.com/ios/250/000000/info.png" alt="https://img.icons8.com/ios/250/000000/info.png" width="40px" /> 스마트 무드등은?

수면 보조등, 독서등 등 다양한 상황에서 분위기에 맞는 연출이 가능한 조명입니다! 1,600만 가지의 색상과 고급스러운 디자인으로 고객님의 방안 분위기를 바꿔보시는 건 어떨까요? 무드등의 제품의 기본정보기능을 소개 해 드리겠습니다🙂

</aside>


기본정보

≫ 제품의 외관과 사양을 영상으로 확인해보세요! 😊

https://youtu.be/mTh3LXO5a0c?t=189

≫ 제품의 기본 사양 확인하기

전체적인 제품의 모습🙂

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/2daa1345-eda2-4314-be85-c9e0b1185235/__1.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f0d30792-5547-4e38-888d-558f7809e9f2/-02.png

≫ 제품 외관의 각 부분을 알려드려요.

제품의 각 부분🙂

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f37e374d-72db-4d3d-8eb0-d5fce05a451f/-03.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/5d6e81fb-b5eb-48d2-b25a-972313c4676f/-04.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/d73967aa-1085-45ea-ad39-7b5e98cfbca1/-05.png


◽기능 설명

≫ 무드등의 주요 기능을 영상으로 확인해보세요 😊