<aside> <img src="https://img.icons8.com/ios/250/000000/info.png" alt="https://img.icons8.com/ios/250/000000/info.png" width="40px" /> 스마트 사이렌은?

스마트 사이렌은 헤이홈의 레시피로 조건을 걸어 사이렌이 울리도록 하는 제품으로 단독 사용은 어려워요. 도어센서와 함께 사용하시는 걸 추천드려요 😉

스마트 사이렌의 제품의 기본정보기능을 소개 해 드리겠습니다🙂

</aside>


기본정보

≫ 기본 스펙 확인하기

전체적인 제품의 모습


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/6c9dbee8-3d2d-494a-8102-0c180c2c0234/__1.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/8bb46e11-69d3-4011-8cb8-bfa91429f58e/-02.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/7f3c708e-8d4f-491a-915d-eb9d8d5fb8e0/-03.png


◽기능 설명

≫ 제품의 각 부분을 상세히 알려드려요.

제품의 각 부분🙂


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/d09537ed-6843-40a8-b0da-436836d40817/-04.png


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/2996c136-e859-4b39-aa0c-a6b35f8efcdd/-05-01.jpg

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/3794dd1e-7616-423b-ae86-6ae416f6eb29/-06.png


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/73f60e6b-bcf7-4cef-a784-6c851baea659/-07.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/446c85a1-1c67-454a-ac89-7921350dc8f1/-08-08.png