<aside> <img src="https://img.icons8.com/ios/250/000000/info.png" alt="https://img.icons8.com/ios/250/000000/info.png" width="40px" /> 리모컨 허브는?

리모컨이 어디 있는지 찾지 않아도, 리모컨 허브와 핸드폰만 있다면? 가전 제품을 내 손안에서 쉽게 동작할 수 있기 때문에 일상에 여유를 찾아줄 거예요. 리모컨 허브의 제품의 기본 정보기능을 소개해 드리겠습니다.

</aside>


기본 정보

≫ 제품의 기본 스펙 확인하기

전체적인 제품의 모습

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/01503b54-2793-42c8-82d1-6be79ab41dcc/___1.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/7310d818-7b1d-4184-bcde-5aed352fb286/_-02.png


≫ 제품 외관의 각 부분을 알려드려요.

제품 및 외관 설명을 영상으로 확인해보세요 😊

https://youtu.be/aaQ_iE6Orrk?t=199


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/96266882-1359-4165-8557-b81d340feac9/_-03.png


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/a1b085cd-48a0-4946-a80e-7672277c7ac9/_-04.png